BROWNFIELD LOKACIJE

Pažnju javnosti privukle su nove odredbe usvojenih Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji koje su na snagu stupile početkom avgusta 2023.godine (u daljem tekstu: Novi ZPI ili Izmene), a kojima je zakonodavac pokušao da pronađe rešenje za još jednu pojavu sa kojom se suočavaju post-socijalističke zemlje tokom tranzicije a to su prvenstveno prostori na kojima posluju ili su ranije poslovala državna preduzeća a koja su u međuvremenu prestala da postoje, ostavljajući za sobom hiljade kvadrata na vrlo atraktivnim lokacijama. Kako bi se iskoristio potencijal takvih lokacija, zakondavac Izmenama uvodi pojam „brownfield lokacija“. 

Prema zakonskoj definciji brownfield lokacije jesu neiskorišćene, napuštene i zapuštene lokacije i objekti, a uvođenjem istih u Novom ZPI, podstiču se brownfield investicije koje podrazumevaju ulaganje (kupovina ili zakup) u već postojeće preduzeće, dakle ne nužno u „napuštenu ili zapuštenu“ lokaciju, ali i investicije u bivše industrijske komplekse, skladišta i slične prostore, a naročito se stimulišu strani investitori s obzirom da su moguće direktne strane investicije u brownfields lokacije.

Novi ZPI takođe predviđa i obavezu jedinica lokalnih samouprava da dostave podatke o brownfield lokacijama na svojoj teritoriji u roku od 6 meseci od dana osnivanja Agencije za prostorno planiranje i urbanizam koja bi trebala u roku od 6 meseci od dostavljanja podataka o brownfield lokacijama da sačini registar brownfield  lokacijama i učini ga javno dostupnim, što takođe predstavlja instrument za podsticanje brownfield (stranih) investicija.

Još jedna vrlo bitna novina uvedena Novim ZPI kada je reč o „oživljavanju“ brownfield lokacija jeste proširenje kruga lica koja kroz postupak konverzije mogu steći pravo svojine na opisanim lokacijama. Navedena pravila imaju za cilj da stimulišu rast investicija i povećaju interesovanje investitora za navedene lokacije.

To Top