radno pravo i ljudski resursi

Medicinsko pravo

Zdravlje kao esencijalno dobro u životu svakog pojedinca, ne obuhvata samo odsustvo bolesti, već i fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, a medicinsko pravo, kao kompleksna i dinamična oblast prava, u užem smislu bavi se uređivanjem odnosa između pružalaca i korisnika medicinskih odnosno zdravstvenih usluga, čime se osigurava etičko i pravno funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Advokatska kancelarija Lazarević & Pršić advokati pruža sveobuhvatne pravne usluge u oblasti medicinskog prava, osiguravajući da bolnice, ordinacije i drugi pružaoci zdravstvenih usluga budu u potpunosti usklađeni sa svim relevantnim propisima i standardima.

Naš tim stručnjaka obezbeđuje podršku pri osnivanju različitih zdravstvenih ustanova, uključujući ordinacije lekara opšte i specijalističke prakse, stomatološke ordinacije, poliklinike, laboratorije i apoteke. Pomažemo lekarima i stomatolozima u osnivanju njihovih praksi, od početnih koraka do potpune operativnosti. Takođe, savetujemo i asistiramo u pravnim aspektima osnivanja poliklinika, laboratorija i apoteka, kao i novih bolnica. Pripremamo i revidiramo svu potrebnu dokumentaciju, pružamo pravna savetovanja tokom gradnje i opremanja novih bolnica, i osiguravamo usklađenost sa zdravstvenim zakonima i standardima.

Pružamo sveobuhvatne pravne usluge bolnicama, uključujući zastupanje u svim pravnim pitanjima, kako sudskim tako i vansudskim postupcima. Naš tim pruža stručne savete o zakonskim regulativama koje se odnose na zdravstvene ustanove, priprema i revidira sve potrebne pravne dokumente i ugovore. Kontinuirano pravno savetovanje za bolnice uključuje usklađivanje sa novim zakonodavnim promenama i pružanje pravnih saveta za poboljšanje poslovanja i upravljanja bolnicama.

Naše usluge odlikuju profesionalnost i dugogodišnje iskustvo u oblasti medicinskog prava. Pristupamo svakom klijentu sa posebnom pažnjom, prilagođavajući naše usluge njihovim specifičnim potrebama, i efikasno rešavamo pravne izazove sa kojima se suočavaju bolnice i druge zdravstvene ustanove.

Ako ste na strani pacijenta, nudimo podršku u ostvarivanju prava pacijenata, osiguravajući da imaju pristup svim relevantnim informacijama o svojoj zdravstvenoj zaštiti i da im je zdravstvena zaštita dostupna. Štitimo prava pacijenata tokom pružanja zdravstvenih usluga, uključujući kvalitet, bezbednost i informisanje, te osiguravamo da se poštuju prava pacijenata na privatnost i poverljivost njihovih medicinskih podataka. Takođe pružamo zastupanje pacijentima u slučajevima lekarskog nemara, uključujući povrede zbog nesavesnog bolničkog lečenja ili nesavesne medicinske brige.

Naš cilj je pružiti sveobuhvatnu pravnu podršku kako bi naši klijenti mogli da se fokusiraju na ono što je najvažnije – pružanje vrhunske zdravstvene zaštite i postizanje najboljih mogućih ishoda za pacijente.

Sažeti prikaz delokruga rada LP advokata u oblasti medicinskog i zdravstvenog prava obuhvata:

 • Podrška pri osnivanju zdravstvenih ustanova i organizacija – ordinacije lekara (opšte i specijalističke), ordinacije stomatologa (opšte i specijalističke), podrška pri osnivanju poliklinika, laboratorija i apoteka, pravna pomoć u procesu osnivanja nove bolnice, priprema i revizija potrebne dokumentacije, pravna savetovanja tokom gradnje i opremanja, osiguranje usklađenosti sa zdravstvenim zakonima i standardima;
 • Pravna podrška za zdravstvene ustanove – zastupanje zdravstvenih ustanova u svim pravnim pitanjima, savetovanje u vezi sa zakonskim regulativama, izrada pravnih dokumenata i ugovora;
 • Pravne konsultacije i savetovanja – kontinuirano pravno savetovanje za zdravstvene ustanove, usklađivanje sa promenama u zakonodavstvu, pravne konsultacije u vezi sa poslovanjem i upravljanjem zdravstvenih ustanova;
 • Ostvarivanje prava pacijenata – 
  • prava na zdravstvenu zaštitu i informacije
  • dostupnost zdravstvene zaštite
  • informacije i preventivne mere
  • prava u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga
  • kvalitet pružanja zdravstvene usluge
  • bezbednost pacijenta
  • obaveštavanje i slobodan izbor
  • drugo stručno mišljenje
  • prava na privatnost i poverljivost
  • pristanak i uvid u medicinsku dokumentaciju
  • poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenata
  • prava kod učestvovanja u medicinskom istraživanju i boravku u zdravstvenim ustanovama
  • prava deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
  • pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
  • prava na olakšavanje patnji i bola i poštovanje pacijentovog vremena
  • prava na prigovor i naknadu štete
  • prava u vezi sa zaštitom podataka o organima
  • zaštita podataka o davaocu i primaocu organa
  • zabrana korišćenja i iznošenja podataka o ličnosti davaoca i primaoca organa
  • informisanje davaoca organa radi davanja pismenog pristanka
  • informisanje o postupku transplantacije i povlačenje pismenog pristanka
  • informisanje i davanje saglasnosti člana porodice za uzimanje organa od maloletnog ili poslovno nesposobnog lica
 • Pravna pomoć u slučajevima medicinskog nemara – zastupanje u sporovima zbog lekarskog nemara ili povrede zbog nesavesnog bolničkog lečenja i nesavesne medicinske brige.

 

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top