korporativno i trgovinsko pravo

Osnivanje udruženja

U savremenom društvu sloboda udruživanja je fundamentalno ljudsko pravo koje omogućava zadovoljenje različitih interesa, od sportskih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih do političkih. Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006 i 115/2021, u daljem tekstu: Ustav) svim građanima jemči pravo na svaki oblik udruživanja osim onih koji su eksplicitno zabranjeni kao što su paravojna i tajna udruženja. 

Šta je udruženje?

Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. Zakon, u daljem tekstu: Zakon o udruženjima) definiše pojam udruženja kao dobrovoljnu i nevladinu nedobitnu organizaciju zasnovanu na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovanu radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva. Međutim, ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

Ko sve može da bude osnivač? 

Udruženje mogu da osnuju najmanje tri osnivača s tim što najmanje jedan od njih mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije. Pored ovog zahteva, osnivaču moraju biti poslovno sposobna fizička ili pravna lica, dok   maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivač udruženja uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika koja je overena pred javnim beležnikom.

Koji su koraci su neophodni za osnivanje i registraciju udruženja?

Osnivanje udruženja u Republici Srbiji obuhvata nekoliko koraka.

Prvi korak jeste održavanje osnivačke skupštine na kojoj je neophodno da se donesu odluke o osnivanju udruženja – Statut udruženja i Osnivački akt udruženja, čiju obaveznu sadržinu porpisuje Zakon o udruženjima. 

Sledeći korak jeste registracija udruženja pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije, koji postupak započinje podnošenjem registracione prijave sa pratećom dokumentacijom.

Po pravilu, udruženja se osnivaju bez prethodnog odobrenja, dok status pravnog lica stiču upisom u Registar udruženja koji vodi Agencija za privredne registre.

Međutim, na političke stranke, sindikate, udruženja organizovana radi obavljanja određenih delatnosti u cilju sticanja dobiti, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice, spontana privremena povezivanja više lica i druga udruženja primenjuju se posebni zakoni, koju mogu propisivati dodatne uslove koji moraju biti ispunjeni pre osnivanja udruženja – pribavljanje prethodnih odobrenja i ispunjavanje specifičnih uslova, kao i dodatna sadržina Statuta i Osnivačkog akta.

Nakon obrade zahteva, Agencija za privredne registre donosi Rešenje o registraciji udruženja kojom udruženje stiče pravni subjektivitet i nakon čega može otpočeti sa radom i realizacijom svojih ciljeva i aktivnosti. 

Šta je potrebno za registraciju udruženja pred Agencijom za privredne registre?

Uz pravilno popunjenu registracionu prijavu, Agenciji za privredne registre je potrebno podneti sledeću dokumentaciju u originalu ili overenoj kopiji: 

 • Osnivački akt udruženja;
 • Statut udruženja;
 • Zapisnik sa osnivačke skupštine udruženja;
 • Odluku o izboru zastupnika udruženja;
 • Overenu fotokopiju obe strane lične karte zastupnika udruženja odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu;
 • dokaz o uplati naknade za uslugu APR.

Da li su neophodne usluge advokata prilikom osnivanja udruženja?

Angažovanje advokata za osnivanje udruženja u Republici Srbiji predstavlja logično i efikasno rešenje iz nekoliko ključnih razloga:

 • Pravno poznavanje: Osnivanje udruženja zahteva poznavanje pravnih propisa, uključujući Zakon o udruženjima, koji definiše neophodne elemente poput osnivačkog akta i statuta. Advokat može osigurati da svi pravni dokumenti budu pravilno sastavljeni i usklađeni sa zakonskim zahtevima.
 • Priprema dokumentacije: Proces registracije udruženja pred Agencijom za privredne registre zahteva prikupljanje i podnošenje specifične dokumentacije u originalu ili overenim kopijama. Advokat može pomoći u pripremi i verifikaciji potrebnih dokumenata, čime se smanjuje rizik od grešaka koje bi mogle dovesti do odbijanja registracije.
 • Efikasnost i ušteda vremena: Advokat, sa svojim iskustvom i stručnim znanjem, može ubrzati proces osnivanja i registracije udruženja. Time se osnivači oslobađaju administrativnih prepreka i mogu se fokusirati na ostvarivanje ciljeva udruženja.
 • Pravna sigurnost: Pravna podrška advokata pruža sigurnost da će udruženje biti osnovano i registrovano u skladu sa svim važećim propisima, čime se izbegavaju potencijalni pravni problemi u budućnosti.
 • Dodatni uslovi i posebni zakoni: Za određena udruženja, poput političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i verskih zajednica, mogu postojati dodatni zakonski uslovi i procedure. Advokat može pružiti specijalizovanu pomoć i osigurati da su svi posebni uslovi ispunjeni.


Uzimajući u obzir navedene aspekte, angažovanje advokata nije samo preporučljivo, već i neophodno za uspešno osnivanje i registraciju udruženja, omogućavajući osnivačima da bez problema započnu sa radom i realizacijom svojih ciljeva.

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top