BRŽI I LAKŠI PUT DO PRIVREDNOG DRUŠTVA U SRBIJI: ELEKTRONSKO OSNIVANJE

U skladu sa sveopštim trendom digitalizacije privrede, od 17. maja 2023. godine, analogni proces osnivanja svih privrednih društava u Republici Srbiji je ukinut. Novo rešenje zahteva da se registraciona prijava osnivanja podnosi isključivo elektronskim putem.

Ova promena izazvala je nedoumice među osnivačima u vezi sa neophodnim preduslovima i celokupnim procesom podnošenja prijave, posebno među fizičkim licima koja nisu u stalnom kontaktu sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Ključno pitanje koje se postavlja jeste Da li je neophodno da osnivači privrednog društva poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat? Odgovor na ovo pitanje je – NE.

Naime, ovo pitanje se postavlja usled obaveze da se prilikom registracije prilože dokumenta u elektronskoj formi.

Što dalje znači da osnivači sastavljaju i potpisuju dokumente kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, dok dokumenta koja izdaju treća lica, takođe moraju biti snabdevena elektronskim pečatom ili elektronskim potpisom ovlašćenog lica.

Međutim, s obzirom na nedavno uvođenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, koji još uvek nije u širokoj upotrebi, osnivačima se pruža mogućnost digitalizacije dokumenata.

Kako bi se originalni papirni dokument digitalizovao, potrebno je napraviti elektronsku kopiju i potpisati je kvalifikovanim elektronskim potpisom od strane izdavača dokumenta ili javnog beležnika.

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre propisuje da digitalizaciju akta, odnosno dokumenta i potvrđivanje istovetnosti originalu za potrebe sprovođenja postupka registracije, osim lica utvrđenih zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, može izvršiti i advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije, ako advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuje i prijavu uz koju se taj akt, odnosno dokument dostavlja.  Međutim, advokat je dužan čuvati originalni akt, kao i sam digitalizovani akt, u skladu sa ovim zakonom.

Korišćenje elektronskih dokumenata prilikom registracije osnivanja privrednog društva obavezno je i za Agenciju za privredne registre – Registar privrednih subjekata, koja podnosiocu prijave Rešenje o osnivanju dostavlja u elektronskoj formi i sa elektronskim potpisom putem e-mail adrese ili putem aplikacije.

Takođe, obaveza evidentiranja stvarnog vlasnika, koja je u praksi često zanemarena, sada je olakšana novinom Agencije za privredne registre. Od 1. oktobra 2023. godine, korisnicima je omogućeno da istovremeno sa podnošenjem elektronske registracione prijave osnivanja privrednog društva, evidentiraju i podatke o stvarnom vlasniku. Ova promena smanjuje korake u proceduri registracije osnivanja privrednog društva i sprečava propuštanje roka za evidentiranje stvarnog vlasnika, pružajući korisnicima značajnu olakšicu.

Da zaključimo, uvođenjem elektronskog podnošenja registracionih prijava, Srbija prati globalni trend digitalizacije poslovanja. Ova promena, iako inicialno izaziva nedoumice, omogućava digitalizaciju i pojednostavljuje proces registracije osnivanja privrednih društava.

Bitno je napomenuti da osnivači nisu obavezni da poseduju kvalifikovan elektronski sertifikat, već se elektronski dokumenti mogu dostaviti angažovanjem advokata koji imaju ulogu u pravnoj verifikaciji dokumenata.

Uvođenje mogućnosti istovremenog evidentiranja stvarnog vlasnika sa podnošenjem elektronske registracione prijave predstavlja značajnu olakšicu za korisnike. Ova nova praksa Agencije za privredne registre efikasno smanjuje korake u procesu registracije osnivanja privrednog društva, istovremeno sprečavajući propuštanje roka za evidentiranje stvarnog vlasnika. 

Ove promene ne samo da odražavaju prilagođavanje digitalnoj eri, već i unapređuju efikasnost procesa osnivanja privrednih društava u Srbiji.

To Top