DA LI JE KAPITAL PRAVI SUROGAT ZA POVERENJE U DRUŠTVIMA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU: PRAKTIČNA ANALIZA

Kapital predstavlja suštinsku vezu članova društva kapitala (društvo sa ograničenom odgovornošću  i akcionarsko društvo), dok se društva lica (ortačko društvo i komanditno društvo) zasnivaju na međusobnom poverenju njihovih članova. Međutim, postavlja se pitanje da li je u praksi kod društva sa ograničenom odgovornošću kapital zaista adekvatna zamena za poverenje ?

Značaj međusobnih odnosa članova društva prepoznaje i sam zakonodavac, te Zakon o privrednim društvima propisuje određene izuzetke od opšteg pravila o slobodi raspolaganja udelom, i to:

  1. Pravo preče kupovine;
  2. Prenos udela uz saglasnost društva;
  3. Pravo društva na određivanje kupca udela.

Prvi izuzetak određen je odredbom člana 161. Zakona o privrednim društvima koji propisuje da članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili zakonom.

Prenosilac udela je u obavezi da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima društva i to upućivanjem ponude u pisanoj formi koja sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela, adresu na koju član društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvat ponude, rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela, kao i druge elemente predviđene osnivačkim aktom.

Dakle, obaveza upućivanja ponude za pravo preče kupovine člana koji ima nameru da proda svoj udeo trećem licu je sasvim jasna kod ugovora o prenosu udela uz naknadu. Međutim, kako Zakon o privrednim društvima nije regulisao slučajeve otuđenja udela dobročinim pravnim poslovima, u praksi se kao sporno ispostavilo pitanje postojanja obaveze upućivanja ponude u situaciji kada član društva ima nameru da svoj udeo pokloni (ugovor o prenosu udela bez naknade).

Iako sam naziv pravnog insituta „pravo preče kupovine“ sadrži reč „kupovina“, zakonodavac koristi izraz „prenosilac“ i „prenos udela“, što dovodi do različitog tumačenja postojanja prava preče kupovine kod prenosa udela bez naknade.

Navedena dilema rešena je na Tridesetom savetovanju sudija privrednih sudova Republike Srbije održanom u septembru 2023. godine na Zlatiboru, na kom je zauzet stav sudija privrednih sudova da pravo preče kupovine  ne postoji ukoliko član društva želi trećem licu da pokloni svoj udeo, odnosno prenese udeo bez naknade. U tom slučaju, ostali članovi društva ne mogu zahtevati da im se udeo pokloni, odnosno prenese bez naknade na način i pod uslovima pod kojima se prenosi trećem licu.

Nadalje, odredbom člana 167. Zakona o privrednim društvima propisan je drugi izuzetak od opšteg pravila slobode raspolaganja udelom, odnosno da se osnivačkim aktom može  predvideti da se udeo u društvu može preneti na lice koje nije član društva samo uz prethodnu saglasnost društva.

Prenosilac udela, član društva, u obavezi je da društvu podnese pisani zahtev za saglasnost koji, osim identiteta lica na koje se prenosi udeo, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu udela koji namerava da zaključi. Odluku o zahtevu donosi skupština običnom većinom glasova svih članova društva, dok Zakon o privrednim društvima propisuje mogućnost da se osnivačkim aktom prenos udela uz saglasnost društva može urediti i na drugačiji način (npr. može se predvideti da član društva koji traži saglasnost za otuđenje udela trećem licu nema pravo učešća u glasanju i odlučivanju).

Treći izuzetak od opšteg pravila slobode raspolaganja udelom, predstavlja modifikaciju pravila o prenosu udela uz saglasnost društva i propisan je odredbom člana 168. Zakona o privrednim društvima shodno kojoj društvo je ovlašćeno da umesto davanja saglasnosti iz člana 167. odredi treće lice na koje prenosilac udela može preneti udeo pod istim uslovima, u kom slučaju prenosilac udela može svoj udeo preneti isključivo na to treće lice pod tim uslovima.

Kao i u prethodnom slučaju, prenosilac je dužan društvu uputiti pisani zahtev koji sadrži sve bitne elemente ugovora, o kom zahtevu skupština društva može odlučiti tako što će odrediti treće lice na koje prenosilac može preneti svoj udeo i to običnom većinom glasova svih članova društva.

Međutim, ako treće lice određeno odlukom skupštine društva ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu udela pod uslovima koji su navedeni u zahtevu u roku od 15 dana od dana kada je prenosilac udela obavešten o takvoj odluci društva, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela, on ima pravo da udeo proda trećem licu po svom izboru, ali pod istim uslovima.

Ako treće lice određeno od strane društva zaključi i overi ugovor o prenosu udela, društvo odgovara prenosiocu udela solidarno za isplatu kupoprodajne cene zajedno sa trećim licem.

Da zaključimo, Zakon o privrednim društvima odredbama dispozitivne prirode propisuje određene izuzetke od opšteg pravila slobode prenosa udela na treća lica, koji su karakteristični za društva lica, međutim u isto vreme članovima društva ostavlja mogućnost da kroz autonomiju volje (osnivačkim aktom ili ugovorom članova) urede pravila o raspolaganju udelom, pristupu novih članova, kao i istupanju postojećih članova, čime doprinosi efikasnom uređenju partnerskih odnosa.

To Top