ELEKTRONSKA FAKTURA KAO VERODOSTOJNA ISPRAVA U POSTUPKU IZVRŠENJA

Elektronske fakture predstavljaju digitalne dokumente koji zamenjuju tradicionalne papirne fakture. U Srbiji, od 1. januara 2023. godine, svi subjekti obuhvaćeni PDV-om su zakonski obavezani da izdaju elektronske fakture putem Sistema elektronskih faktura (SEF) za svoje međusobne transakcije.

Ovaj prelazak na elektronske fakture ima za cilj modernizaciju poslovanja, smanjenje administrativnih troškova i povećanje efikasnosti, olakšavajući praćenje transakcija i smanjujući rizik od grešaka. Međutim, postoji niz izazova i nedoumica u vezi s primenom ovog novog sistema, posebno kada je reč o korišćenju elektronskih faktura u postupcima prinudne naplate potraživanja – izvršnim postupcima.

U vezi s prinudnom naplatom, elektronske fakture postaju važan deo dokaznog materijala. U skladu s odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021, 129/2021 i 138/2022), elektronska faktura se smatra verodostojnom ispravom ako je izdata i poslata putem Sistema elektronskih faktura. Ovakva odredba definišenjen pravni status u postupcima prinudne naplate.

Naime, shodno odredbi člana 8 Zakona o elektronskom fakturisanju  „Elektronska faktura, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak izvršenja, predstavlja verodostojnu ispravu, ako je od strane izdavaoca elektronske fakture ili informacionog posrednika u njegovo ime poslata primaocu elektronske fakture preko sistema elektronskih faktura.

Sa druge strane, prema odredbi člana 52 stav 2 tačka 3 Zakona o izvršenju i obezbeđenju verodostojna isprava je i račun domaćeg ili stranog lica, sa otpremnicom ili drugim pisanim dokazom o tome je izvršni dužnik obavešten o njegovoj obavezi.

S obzirom na citirane zakonske odrebe postavlja se pitanje koje konkretne dokaze vezane za dostavljanje eFaktura izvršni poverilac treba da podnese uz predlog za izvršenje na osnovu eFakture kako bi sud mogao oceniti valjanost i osnovanost predloga? 

Navedene nedoumice su razjašnjene zajedničkim odgovorom usvojenim na sednici Odeljenja za privredne sporove i Odeljenja za privredne prestupe održanoj 22. i 23. novembra 2022. godine. Prema tom zajedničkom odgovoru, kada je u pitanju predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, pri čemu je izvršni poverilac prethodno izdao elektronsku fakturu i dostavio je izvršnom dužniku u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju, odštampani primerak elektronske fakture predstavlja original verodostojne isprave, a odštampani dokaz da je dostavljena izvršnom dužniku – primaocu elektronske fakture predstavlja dokaz da je izvršni dužnik obavešten o nastaloj novčanoj obavezi.

Ovaj odgovor pruža smernice za primenu zakona, omogućavajući jasnije uslove za izvršenje zasnovano na elektronskim fakturama, čime se osigurava doslednost i pravna jasnoća u postupku izvršenja.

Dakle, kako bi izvršni poverilac podneo uredan zahtev za izvršenje, trebalo bi da priloži štampanu verziju elektronske fakture, a ta štampana kopija mora sadržati sve elemente koji se nalaze i u elektronskoj formi, uz posebnu oznaku da je faktura generisana u sistemu. Ovaj korak obezbeđuje identifikaciju fakture, datum i vreme slanja.

Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju i Uredbi koja definiše čuvanje elektronskih faktura u papirnom obliku, smatra se da je štampanje elektronske fakture od strane subjekata u privatnom sektoru ili dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura, pre isteka obaveznog roka čuvanja, validno uz uslov da papirni oblik sadrži sve informacije u jasnom prikazu, uz poštovanje propisa o preuzimanju i štampanju elektronskih dokumenata.

Shodno citiranoj odredbi Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u papirnu (štampanu) verziju fakture potrebno je dostaviti  i  otpremnicu ili drugi pisani dokazom o tome da je izvršni dužnik obavešten o njegovoj obavezi, u praksi je bio potreban potpis dužnika da je fakturu primio ili povratnica o uručenju. Međutim, postavlja se pitanje šta se smatra dokazom da je dužnik obavešten o svojoj obavezi kada su u pitanju eFakture, a posebno imajući u vidu da se eFaktura (shodno Zakonu o elektronsko fakturisanju) smatra dostavljenom u trenutku izdavanja.

U skladu sa pomenutim zajedničkim odgovorom odštampani dokaz da je eFaktura dostavljena izvršnom dužniku – primaocu elektronske fakture predstavlja dokaz da je izvršni dužnik obavešten o nastaloj novčanoj obavezi.

Zaključno, uz predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – elektronske fakture neophodno je priložiti (1) štampanu verziju eFakture kao i (2) štampani dokaz o dostavi iste izvršnom dužniku, kako bi nadležni sud doneo Rešenja o izvršenju.

To Top