Advokat Mihajlo Jovičić
Advokat

Advokat Mihajlo Jovičić

Biografija

 

Delokrug rada:

Mihajlo je advokat čije se polje rada sastoji prvenstveno u pružanju pravnih usluga iz oblasti prava intelektualne svojine, compliance-a (ekonomskog odnosno regulatornog prava), kompanijskog prava, trgovinskog prava, prava zaštite konkurencije, upravnog prava i poreskog prava.

Prethodno iskustvo:

Mihajlo je celokupan pripravnički staž obavio u advokatskoj kancelariji Lazarević & Pršić u kojoj je nakon toga nastavio da radi kao advokat.

Tokom obavljanja pripravničkog staža prošao je sve faze u Corporate odeljenju, od mlađeg do starijeg pripravnika koji je pružao stručnu pomoć advokatima iz oblasti prava kojima se bavi.

Do sada najviše angažovan na projektima izrade Due Diligence Report-a, pravnih mišljenja i pravnih strategija, izradi B2B ugovora, sprovođenju različitih poslovnih transakcija, analizi relevantnog pravnog okvira kako domaćeg prava tako i prava EU, zastupanju klijenata pred različitim regulatornim organima uprave, statusnim i organizacionim promenama privrednih društava.

Kvalifikacije:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – studije za inovaciju znanja iz oblasti Prava digitalne imovine (akademska 2022/2023. godina)
 • Advokatski ispit (položen pred Advokatskom komorom Beograda 22.12.2022. godine)
 • Pravosudni ispit (položen pred Ministarstvom pravde 30.09.2022. godine)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – master akademske studije iz poslovnopravnog modula – podmodul Pravo intelektualne svojine
 • Period studiranja: 01.10.2019. – 19.05.2021.
 • prosečna ocena: 10
 • Završni rad: Mogućnosti korišćenja tuđih autorskih dela i predmeta srodnopravne zaštite radi sopstvenog kreativnog izražavanja na internetu
 • Stipendija Fonda za mlade talente Dositeja
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – osnovne akademske studije (poslovnopravna nastavna grupa)
 • Period studiranja: 01.10.2015. – 21.06.2019.
 • Prosečna ocena: 9,97
 • Stipendija Fonda za mlade talente Dositeja

 

Dodatno obrazovanje:

 • Obuka iz oblasti zaštite prava deteta, prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite maloletnih lica (2023. godina)
 • Program vannastavnog obrazovanja Beogradske otvorene škole (BOŠ) “Studije budućnosti“ (školska 2018/2019. godina)
 • Stručna praksa kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (2019. godina)
 • Brojni seminari iz oblasti prava intelektualne svojine

 

Članstvo u komori:

 • Član Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije
 • kao advokatski pripravnik od 23.10.2019. godine
 • kao advokat od 04.04.2023. godine

 

Objavljeni radovi i akademski eseji:

 • Odgovornost skladištara u srpskom pravu, koautorski rad sa Tijanom Kovačević, Studentska revija za privredno pravo (Student Economic Law Review – SELR), godina VIII (2017/2018), Broj 1, Beograd,  str. 39-48.

 

Dostupno na: http://selr.bg.ac.rs/uploads/useruploads/brojevi/Studenstska-revija-2018-01.pdf

 • Status ugovora radnika i poslodavca u stečajnom postupku u srpskom pravu„, akademski esej objavljen u zborniku Beogradske otvorene škole za akademsku 2017/2018. i akademsku 2018/2019. godinu, Beograd, 2020, str. 111-117.

Dostupno na:

http://www.bos.rs/rs/publikacije/14/2019/12/27/zbornik-zavrsnih-radova-studenata-beogradske-otvorene-skole-2019.html

Jezici:

 • Engleski
 • Nemački (osnovno znanje)
To Top