Advokat Pantelija Ostojić
Advokat

Advokat Pantelija Ostojić

Biografija

Pantelija Ostojić je advokat saradnik specijalizovan u oblasti privrednog i obligacionog prava sa akcentom na zastupanju klijenata pred sudovima i državnim organima. Pantelija ima ekstezivnu praksu u sledećim oblastima:

 • Zastupanje korporativnih klijenata, banaka i pružaoca finansijskih usluga: Pantelija pruža pravno savetovanje u privrednim i imovinskopravnim stvarima korporativnim klijentima, bankama i pružaocima finansijskih usluga. Učestvuje u sastavljanju i zaključenju najrazličitijih ugovora i transakcija, neophodnih za uglađeno poslovanje.
 • Parnični, stečajni i izvršni postupci: Pantelija zastupa klijente u različitim postupcima uključujući zastupanje u parničnim, stečajnim i izvršnim postupcima. Takođe, Pantelija rukovodi i zastupanjem u upravnim postupcima, naročito u interakciji sa Agencijom za privredne registre, Službom za katastar nepokretnosti i Poreskom upravom.
 • Zaštita klijenata – fizičkih lica: U porodičnim i građansko pravnim i svojinsko-pravnim stvarima, Pantelija pruža pravnu zaštitu i savetovanje fizičkih lica. Pantelija rešava imovinsko pravne problem u skladu sa potrebama i intersima klijenta.

 

Pantelija poseduje Master diplomu Pravnog fakulteta u Beogradu (pravno-ekonomski modul). Takođe, poseduje i sertifikat za zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela u krivičnom postupku, pokazujući svoju sposobnost da se suoči sa specifičnim pravnim izazovima i pronađe optimalna rešenja prilagođena potrebama svojih klijenata.

 

Kvalifikacije:

 • Sertifikat za zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela (Ministarstvo pravde) – 2020. godina;
 • Advokatski ispit, 2018. godina;
 • Pravosudni ispit, 2018. godina;
 • Master akademske studije Pravnog fakultet Univerziteta u Beogradu (pravno-ekonomski modul), 2015. godina – 2018. godina;
 • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (poslovno-pravni smer), 2011. godina – 2015. godina.

 

Članstvo:

 • Advokatska komora Beograda, od 2016. godine;
 • Advokatske komore Srbije, od 2016. godine.

 

Autorski radovi:

 • Završni (master) rad na temu „Ekonomska analiza Advokatske tarife“.

 

Jezici:

 • engleski jezik – konverzacijski nivo;
 • nemački jezik – početni nivo.
To Top