Advokat Radojko Pavlović
Advokat

Advokat Radojko Pavlović

Biografija

Radojko R. Pavlović je advokat sa profesionalnim iskustvom u zastupanju klijenata u različitim pravnim oblastima, posebno verziran u domenu kompanijskog i stečajnog prava, obligacionog prava,  prava energetike i prirodnih resursa, krivičnog i prekršajnog i prava privrednih prestupa, prava stranaca, u kojim oblastima ima ekstenzivno znanje stečeno kroz zastupanje klijenta pred svim organima javne vlasti i trećim licima.

Ekspertiza advokata Radojka R. Pavlovića između ostalog podrazumeva:

 • Optimizaciju i implementaciju svih vrsta statusnih promena, sprovođenje likvidacija i drugih postupaka u vezi sa statusnim pitanjima korporativnih subjekata;
 • Sastavljanje i reviziju različitih vrsta pravnih poslova;
 • Izradu različitih pravnih analiza (legal DDR) za potrebe sprovođenja akvizicija, prenosa i otpisa potraživanja, kao i za druge determinisane potrebe klijenata;
 • Savetovanje i asistencije pri ishodovanju različitih vrsta dozvola u cilju eksloatacije metaličnih i nemataličnih mineralnih sirovina, kao i razvoju poslovanja u opsegu obnovljivih izvora energije;
 • Zastupanje klijenata u različitim vrstama postupaka, ne ograničavajući se na parnične, stečajne, upravne, krivične i druge kaznene postupke.
 • Savetovanje i sprovođenje naplate potraživanja kroz različite oblike sudskih i vansudskih postupaka namirenja, kao i zastupanje dužnika.

 

Kvalifikacije:

 • Sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i predstupništva mladih s pravom na postupanje sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u svim fazama postupka, 2021. godina;
 • Advokatski ispit, 2020. godina;
 • Pravosudni ispit, 2020. godina;
 • Master akademske studije Pravnog fakultet Univerziteta u Beogradu (Poslovno-pravni modul, pod-modul – Pravo privrednih društava), 2019. godina -2017. godina;
 • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (pravosudno-upravni smer), 2013. godina – 2017. godina;
 • Sertifikat Republičkog javnog tužilaštva o obavljanju studijske prakse u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, 2017. godina;
 • Sertifikat Narodne skupštine Republike Srbije i Švajcarske kancelarije za saradnju – Pisanje predloga zakona i drugih propisa, 2016. godina;
 • Serifikat Saveta Evrope o pohađanju Letnje škole – Evropska konvencija o ljudskim pravima, 2016. godina;
 • Sertifikat Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Pravosudne akademije – Moot Court iz oblasti zaštite od diskriminacije, 2015. godina.

 

Članstvo:

 • Advokatska komora Beograda, od 2017. godine;
 • Advokatske komore Srbije, od 2017. godine.

 

Autorski radovi:

 • Master rad na temu „Poređenje pravnog položaja obezbeđenih poverilaca u postupku reorganizacije i bankrotstva“.

 

Jezici:

 • Tečno govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.
To Top