Advokat Sofija Dumić
Advokat

Advokat Sofija Dumić

Biografija

Sofija Lj. Dumić je advokat sa profesionalnim iskustvom u zastupanju klijenata u različitim pravnim oblastima, sa posebnim usmerenjem na poresko pravo, kao i kompanijskog, obligacionog prava, ekološkog prava, prava privrednih prestupa (naročito u oblasti zaštite životne sredine), prava stranaca, u kojim oblastima ima ekstenzivno znanje stečeno kroz zastupanje klijenta pred svim organima javne vlasti i trećim licima.

Ekspertiza advokata Sofije Lj. Dumić između ostalog podrazumeva:

 1. Poresko savetovanje, i poresku optimizaciju i zastupanje u upravnim postupcima (uključuju postupke reprograma poreskog duga) pred Poreskom upravom Republike Srbije;
 2. Zastupanje klijenata u postupcima procene uticaja na životnu sredinu, ishodovanja saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu, sprovođenje postupka registracije nusproizvoda;
 3. Zastupanje u postupcima naknade štete, uključujući i postupke zakonske i faktičke eksproprijacije;
 4. Optimizaciju i implementaciju svih vrsta statusnih promena, sprovođenje likvidacija i drugih postupaka u vezi sa statusnim pitanjima korporativnih subjekata;
 5. Sastavljanje i reviziju različitih vrsta pravnih poslova;
 6. Izradu različitih pravnih analiza (legal DDR) za potrebe sprovođenja akvizicija, prenosa i otpisa potraživanja, kao i za druge determinisane potrebe klijenata;
 7. Savetovanje i sprovođenje naplate potraživanja kroz različite oblike sudskih i vansudskih postupaka namirenja, kao i zastupanje dužnika.

 

Kvalifikacije:

 • Pravosudni ispit, 2021. godina;
 • Advokatski ispit, 2021. godina;
 • Master akademske studije Pravnog fakultet Univerziteta u Beogradu (Građanskopravni modul, Imovinsko-pravni pod-modul II – Ugovorna odgovornost za štetu), 2018. godina;
 • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2014. godina – 2018. godina;

 
Članstvo:

 • Advokatska komora Beograda, od 2019. godine;
 • Advokatske komore Srbije, od 2019. godine.

 
Autorski radovi:

 • Master rad na temu „Načelo Superficies solo cedit“.

 
Jezici:

 • Tečno govori engleski jezik i služi se španskim jezikom.
To Top