porodicno pravo

Porodično pravo

Porodično pravo predstavlja možda i najosetljiviju oblast prava kojom se LP Advokati bave. Razlog ne leži u brojnosti propisa ili kompleksnosti samog postupka već u činjenici da se pri rešavanju problema iz oblasti porodičnog prava zadire u emotivna i često intimna pitanja klijenta, kome je rešavanje ove vrste problema od životne važnosti. Kod ovakvog pristupa LP Advokati neguju odnos sa klijentom koji se zasniva na direktnom pristupu u malom timu advokata sa kojim klijent ima neposrednu komunikaciju.

Specijalizovani advokati u okviru LP Advokata poseduju posebna znanja iz oblasti porodičnog prava kao i zaštite prava maloletnog deteta shodno Konvenciji o pravima deteta koju je ratifikovala i Republika Srbija, a prema kojoj je najbolji interes maloletnog deteta osnovno načelo kojim se rukovode i domaći sudovi kao i državni organi i organizacije.

Na temu porodičnog prava i uređivanja ovog osetljivog pitanja, često se javlja raskorak između faktičkog stanja unutar same porodice i činjenica koje u postupku opservacije uspevaju da uoče najpre službenici Centra za socijalni rad, kao prvorednog pomoćnog organa u sudskom postupku a zatim i ostali organi koji se po potrebi uključuju (sudski veštaci, javno tužilaštvo, savetovališta za brak i porodicu i sl.) pa i sam Sud. Iz tog razloga je klijentima neophodna stručna pomoć u smislu savetovanja u ponašanju, pristupu i sagledavanju svih činjenica koje često klijenti nisu u stanju da sagledaju i prihvate usled emotivnog stresa koji je opravdano prisutan u ovakvim situacijama.

LP Advokati imaju ekstenzivnu praksu i u pogledu pitanja koja se odnose na podelu zajedničke imovine između bračnih/vanbračnih partnera, kao i dugogodišnje iskustvo u pogledu vođenja parničnih postupaka ali i rešavanja ovog pitanja na drugačiji način, sporazumno kad god je to moguće tako da klijent bude zadovoljan. Iskustvo u ovim postupcima dovelo je do toga da LP Advokati savetuju i učestvuju u sastavljanju predbračnih ugovora tako da do eventualnog sudskog postupka uopšte ne dođe.

Proaktivan pristup i ideje u rešavanju pitanja iz oblasti porodičnog prava, LP Advokate izdvaja od konkurencije. Svesni da tokom trajanja postupka, porodični život neupitno teče, praktičan pristup klijentima omogućava da ostvare prava koja im pripadaju tokom samog postupka i da sa manjom dozom neizvesnosti očekuju krajnji ishod koji je u porodičnom pravo sklon promenama i nakon presuđenja. LP Advokati imaju saradnju i sa stručnim psiholozima, specijalizovanim za porodične odnose, koji klijentu mogu biti podrška u osetljivim životnim momentima.

LP Advokatima nikada nije cilj vođenje postupka radi samog postupka, već se postupci koriste kao instrument ostvarivanja prava klijenta uz zaštitu najboljeg interesa maloletnog deteta, ukoliko su u rešavanje ovog pitanja uključena i maloletna deca, kada to drugačije nije moguće. Iz tog razloga, u okviru LP tima uključen je i medijator u cilju mirnog rešavanja spornih pitanja.

Svesni svoje društvene odgovornosti kao i činjenice da od sudbine postupka zavisi uređenje najbitnijeg životnog pitanja klijenta ali njegove/njene dece, LP Advokati pristupaju odgovorno i savesno uz najviši stepen zagarantovane diskrecije.

Sažet prikaz oblasti rada LP Advokata u porodičnom prava predstavlja:

  • Savetovanje klijenta, priprema za razgovor u Centru za socilajni rad, priprema za davanje iskaza na Sudu i pred drugim organima;
  • Sastavljanje Sporazuma o razvodu braka i Sporazuma o podeli imovine, posredovanje u pregovorima sa suprotnom stranom, obezbeđenje zakonskog izdržavanja i sl.;
  • Sastavljanje i podnošenje tužbi za razvod braka i podelu imovine i zastupanje u sudskom postupku, podnošenje Predloga za određivanje privremene mere, izjašnjenja na preporuke Centra za socijalni rad i sl.;
  • Predlaganje modela vršenja roditeljskog prava, zaštita maloletnog deteta u postupku, vođenje postupka utvrđenja i naplate izdržavanja (alimentacije), vođenje postupaka za lišenje roditeljskog prava (uz posebne krivične prijave za slučaj nasilja u porodici);
  • Sastavljanje (pred)bračnih ugovora, uređenje imovinskih odnosa, deoba zajedničke imovine i zastupanje klijenta u sudskom postupku, uz primenu zakona kojima se uređuju svojinskopravni i obligacioni odnosi.

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

    To Top