zastita konkurencije advokat

Zaštita konkurencije

Kao jedan od osnovnih principa tržišne ekonomije konkurencija podrazumeva nadmetanje poslovnih subjekata radi boljeg pozicioniranja na tržištu i uvećanja sopstvene ekonomske efikasnosti.

Budući da su politika i pravo konkurencije u Republici Srbiji direktnoj vezi sa politikom i pravom konkurencije Evropske Unije, pored poznavanja Zakona o zaštiti konkurencije, podzakonskih akata kojima se bliže uređuju određena zakonska rešenja i instituti, kao i usvojenih uputstava, smernica i odluka iz ove oblasti, neophodno je dobro poznavanje regulative Evropske Unije kao i prakse Komisije za zaštitu konkurencije, Evropske mreže za konkurenciju (ECN), sudova i dr.

Kao kancelarija sa zavidnim brojem Klijenata koji imaju dominantan položaj na tržištu, LP je savetovala eminentne Klijente u pogledu zabrane zaključenja restriktivnih sporazuma, uslova i načina za izuzeće od navedene zabrane, zabrane zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu, sprovođenja dozvoljenih koncentracija učesnika na tržištu, kao i zastupala Klijente u brojnim složenim postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije.

LP tim klijentima pruža širok spektar usluga i sveobuhvano pravno savetovanje iz oblasti prava konkurencije koje uključuje ali se ne ograničava na:

  • pravno savetovanje u vezi ograničavanja ili zabrane sporazuma koji narušavaju konkurenciju
  • izradu svih vrsta ugovora sa konkurentnim privrednim društvima, procena rizika i ocenu usklađenosti zaključenih ugovora sa zakonskom regulativom
  • pravno savetovanje u vezi zabrane zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu
  • pravno savetovanje iz oblasti spajanja društava i uzajamne kupovine društava
  • pravno savetovanje oko usklađivanje akata stranih privrednih društava sa važećim propisima iz oblasti konkurencije
  • pravno savetovanje iz oblasti prava potrošača
  • zastupanje klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencije u postupcima po prijavama koncentracije; zahtevima za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma, kao i ispitnim postupcima
  • zastupanje Klijenata u upravnim sporovima protiv akata Komisije

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

    To Top