intelektualna svojina - informacione tehnologije - mediji

Rešavanje sporova

Čvrsto verujemo da je bez ekspertize u sudskim i arbitražnim postupcima nemoguće kompetentno savetovati i zastupati interese klijenta. Da bi svom klijentu obezbedio maksimalno mogući nivo zaštite, advokat mora biti sposoban da sveobuhvatno i detaljno sagleda rizike svakog posla u kome savetuje klijenta, oceni njihov stepen i važnost sa aspekta mogućeg spora, da anticipira osnove mogućih sporova, pro et contra argumentaciju i stepen izloženosti klijenta, te da u okvirima takve analize adekvatno zaštiti poziciju klijenta i minimizira mogućnost nastanka spora i njegovog negativnog ishoda, a ako do spora ipak dođe, da ga u propisanom sudskom postupku zaštiti u skladu sa anticipiranom strategijom i kreativnim i ubedljivim pristupom u postupku.

Upravo u ovoj, zahtevnoj i delikatnoj pravnoj oblasti, naš tim zauzima posebno mesto na tržištu. Naši advokati imaju iskustvo u svim vrstama sporova iz oblasti ugovornog i korporativnog prava, bankarskih poslova i poslova osiguranja, kao i radnog, imovinskog, građevinskog prava, te prava intelektualne svojine. Dugogodišnje iskustvo i visoka statistika uspešnosti i u najtežim sporovima, rezultati čine da nam klijenti poveravaju najkompleksnije sporove, neretko i u situacijama kada je prethodno zastupanje rezultiralo lošom procesnom pozicijom klijenta. Ovo doprinosi da naša kancelarija u svakom trenutku ima u radu više od hiljadu parničnih postupaka.

Pored zastupanja u sudskim postupcima, naš tim ima ekstenzivno iskustvo i odlične rezultate u arbitražnim postupcima, posebno pred spoljnotrgovinskom arbitražom. Za razliku od sudskih postupaka, koje karakteriše duže trajanje i više instanci odlučivanja, specifičnost arbitraže je brzo postupanje, koncentracija dokaza i konačno odlučivanje u kratkim rokovima, što zahteva posebno brižljivu pripremu postupka, anticipiranje svih mogućih problema i argumenata protivnika i brze reakcije tokom rasprave, u čemu naš tim beleži zapažene rezultate, od kojih je među poslednjim arbitraža u kojoj je veoma kompleksna višemilionska (EUR) arbitraža okončana u korist našeg klijenta protiv protivnika Hypo-Alpe-Adria Rent (sada HETA).

Oblast na koju smo takođe posebno ponosni je i medijacija, u kojoj članovi našeg tima postupaju i kao medijatori i kao zastupnici. Uspešno sprovedenim medijacijama uspeli smo da rešimo značajan broj dugogodišnjih sporova sa visokom izloženošću, internacionalnim i domaćim liderima iz oblasti duvanske i prehrambene industrije, telekomunikacija, retail lanaca i drugih važnih oblasti industrije, od kojih je među poslednjim uspešno okončana medijacija za klijenta Credit Agricole Banka Srbija.

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

    To Top