Poresko pravo

Porezi predstavljaju osnovni izvor finansiranja budžeta i instrument zarealizaciju propisanih nadležnosti države i njenih jedinica, od čijeg ubiranja direktno zavisi funkcionisanje države. Poreski sistem RS je podložan čestim izmenama i reformama, štopredstavlja pravi izazov kako za finansijske institucije tako i za privredne subjekte, posebno imajući u vidu aktivno sprovođenje mnogobrojnih radnji na unapređenju efikasnosti Poreske uprave u otkrivanju nepoštovanja poreskih propisa i naplati utvrđenih poreskih obaveza u cilju smanjenja deficita budžeta Republike Srbije. Stoga planiranje poreskih obaveza i upravljanje poreskim rizicima koji prate poslovanje postaje sve složenije.

Ono što praksu u ovoj oblasti dodatno izdvaja u odnosu na ostale pravne oblasti je nadmoćnost države, kao subjekta koji ne samo što uređuje poresku politiku donošenjem odgovarajućih propisa, nego je i beneficijar sredstava, što neminovno utiče na tumačenja poreskih normi od strane nadležnih organa pri naplati poreza. Otuda se javljaju specifičnosti poput izvršnosti prvostepenih odluka nadležnih organa; različit tretman u pogledu posledica docnje u odnosu na poreske obveznike (docnja države prema poreskim obveznicima nema iste posledice kao docnja poreskih obveznika prema državi); načelo fakticiteta (koje Poreska uprava veoma široko tumači i koristi u praksi, kako bi povećala obaveze poreskih obveznika i smanjila svoje obaveze prema obveznicima) itd…

Pri tome, u praksi se često dešava da određena postupanja Poreske uprave nemaju svoje uporište u propisima, već u „ustaljenoj praksi“ ovog organa, zasnovanog na tumačenju propisa koje ne mora neminovno biti pravno valjano i prihvatljivo. Često privredni subjekti ne žele da navedena tumačenja i pravne stavove dovode u pitanje, strahujući od retaliacije poreskih organa, koja nažalost u RS nije nepoznata pojava.

Stoga, sve ove činjenice moraju se imati u vidu prilikom pružanja advokatskih usluga u vezi sa poreskim pravom, te samo poznavanje normative iz ove oblasti u najvećem broju slučajeva nije dovoljno za adekvatno zadovoljavanje potreba Klijenata, koji kao deo korporativne stvarnosti u RS, nemaju potrebu za „isterivanjem pravde“, već optimizacijom poreskih obaveza sa predvidljivim posledicama, odnosno na način koji neće izazvati dugotrajne i neizvesne sudske sporove, vanredne kancelarijske kontrole poslovanja privrednog subjekta i potencijalno stvoriti neplanirane rizike i dodatnu finansijsku izloženost, kao i sankcije za prekršaje i privredne prestupe.

Naš tim ima proaktivan pristup ovoj grani prava, prateći najnovije stavove zauzete u praksi nadležnih institucija. U mogućnosti smo da klijentu pružimo poreske savete u cilju optimizacije poslovanja, ostvarivanja poreskih ušteda, te izbegavanja sporova sa poreskim organima i zahtevnom administracijom koji obično nastaju usled čestih izmena i različitog tumačenja poreskih propisa.

Stoga jedan savet u pravom trenutku u poreskom postupku je vredniji od stotine radnih sati kada već dođe do spora. No, i u tim situacijama uspevali smo da klijentima uštedimo milionske iznose kroz zastupanje u sudskim postupcima, a naročito smo ponosni na postupak za naplatu jednokratnog poreza na ekstra profit, u kome smo (uprkos svim specifičnostima navedenog poreza, sa kojima su malobrojni upoznati) našem cenjenom Klijentu – najvećem maloprodajnom lanacu u RS, nakon dugogodišnje borbe, na osnovu odluke Ustavnog suda, stvorili osnov za višemilionski (u Eur) povrat neosnovano naplaćenog poreza. Takođe, ostvarili smo zapaženi uspeh u postupcima i sporovima povodom utvrđivanja i naplate poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na imovinu kod velikih transakcija i investicija, kao i PDV-a, u kojima smo za naše Klijente izdejstvovali najpovoljniji poreski tretman.

LP tim takođe pruža savete stranim investitorima u cilju izbegavanje dvostrukog oporezivanja, i opšta poreska savetovanja u cilju što boljeg aklimatizovanja na poresku politiku Republike Srbije.

Naše usluge su podeljene u nekoliko grupa:

 • Poresko planiranje;
 • Poresko savetovanje za fizička i pravna lica;
 • Poresko savetovanje o međunaronim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima finansijskog izvštavanja (MSFI)
 • Poreske olakšice;
 • Poreski tretman primanja zaposlenih i poreska optimizacija poslovanja;
 • Poreski aspekti restruktuiranja i transformacija privrednih subjekata;
 • Poreski tretman stranih investicija;
 • Podršku u poreskim kontrolama
 • Zastupanje pred poreskim organima i sudovima
 • Poresko savetovanje u vezi sa svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top