radno pravo i ljudski resursi

Radno pravo i ljudski resursi

L&P je u oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava prepoznat kao lider na tržištu, sa jednim od najvećih radnopravnih odeljenja u Srbiji.

Radni odnosi predstavljaju problem za sve investitore, bez obzira da li su status poslodavaca stekli kroz greenfield ili brownfield investicijama, bez obzira na oblast industrije iz koje dolaze i bez obzira da li posluju zdravo ili se suočavaju u problemima sa poslovanjem koji zahtevaju restrukturiranje.

Radnopravni režim u Republici Srbiji predstavlja ozbiljan izazov za domaće i strane investitore, budući da je praćen čestim legislativnim izmenama, nije u potpunosti integrisan u regulativu Evropske unije, posebno u domenu direktiva koje se odnose na restrukturiranja kompanija, te obiluje pravnim prazninama, koje su rezultat kompromisa liberalnih shvatanja o potrebi fleksibilnosti režima radnih odnosa i konzervativnih shvatanja o stabilnosti zaposlenja koje imaju svoj dubok istorijski pečat u višedecenijskom socijalističkom društvenom i državnom uređenju.

Stoga uspešno bavljenje radnim odnosima u Srbiji zahteva ne samo poznavanje domaćih propisa, već i duboko poznavanje domaće sudske prakse, ali i akata Međunarodne organizacije rada, Saveta Evrope i Evropske unije, prakse Evropskog suda pravde, kao i uporednih rešenja i sudske prakse, kako bi se celovito mogle razumeti potrebe klijenta i ponuditi najoptimalnija rešenja, koja donose maksimalne risk-free rezultate.

L&P ima ekstenzivno znanje i iskustvo u ovoj oblasti i kompetentno je da pruži kompletnu podršku klijentima, bez obzira da li je reč o uređenju radnih odnosa sa zaposlenima i sindikatima u prvoj fazi implementacije okončane transakcije, ili je reč o svakodnevnom konsaltingu, ili je reč o potrebama za radikalnim potezima u situacijama kada je neophodno restrukturiranje kompanija, koje rezultiraju potrebom za rešavanjem viškova zaposlenih, pregovore sa sindikatima i delovanje na preveniranju ili maksimalnoj redukciji posledica industrijske akcije.

Ponosimo se visokim brojem kolektivnih ugovora i rešenih kolektivnih radnih sporova, u kojima smo učestvovali kao aktivni pregovarači na zadovoljstvo klijenata, kao i brojem okončanih postupaka kolektivnih otpuštanja, okončanih bez sporova ili sa minimalnim brojem istih, završenih u korist klijenata.

Naši klijenti su veliki poslodavci iz najrazličitijih sektora industrije.

Smatramo da ponuda tailor-made rešenja, koja se savršeno uklapa u potrebe klijenta, zahteva poznavanje industrije iz koje klijent dolazi i poslovanje samog klijenta.

Stoga su članovi našeg tima uvek upoznati sa problematikom konkretne industrije i delatnosti, što nam omogućava da kompetentno asistiramo, kao deo tima eksperata iz HR sektora naših klijenata, kako na rešavanju svakodnevnih problema, tako i na delikatnim projektima koji zahtevaju posebnu ekspertizu.

Naši advokati konstantno ulažu u svoju sopstvenu, ali i u edukaciju svojih klijenata, organizovanjem predavanja i radionicama iz različitih oblasti radnog prava i učešćem na stručnim skupovima i seminarima.

Naše usluge u oblastima individualnog i kolektivnog radnog prava obuhvataju posebno:

 • Savetovanje u vezi zasnivanja radnog odnosa: izrada modela ugovora o radu za standardne izvršioce, izrada menadžerskih ugovora o radu, izrada ugovora o angažovanju van radnog odnosa; savetovanje i implementacija nestandardnih klauzula u ugovore o radu: zabrane konkurencije, poverljivosti podataka, zaštite privatnosti i podataka o ličnosti, zaštita intelektualne svojine,
 • Savetovanje u vezi izrade svih normativnih akata iz oblasti radnih odnosa i implementacije globalnih politika i procedura u domaću pravnu regulativu: izrada kodeka ponašanja, pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, pravilnika o utvrđivanju i sankcionisanju upotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci, pravilnika o troškovima službenih putovanja i slično,
 • Savetovanje u kreiranju sistema zarada i drugih naknada i stimulacija: implementacija comp&ban politika klijenta u legislativni sistem Republike Srbije, rešavanje delikatnih pitanja usklađivanja modernih HR metoda vrednovanja poslova i utvrđivanja zarada i postojećih zakonskih ograničenja,
 • Savetovanje u kreiranju sistema za evaluaciju rada zaposlenih: merenje radnog učinka i nagrađivanje zaposlenih prema ostvarenim rezultatima; izrada akata o postupku utvrđivanja rezultata rada i nagrađivanju, odnosno sankcionisanju zaposlenih,
 • Savetovanje u vezi izmena ugovora o radu zbog potreba poslodavca ili sposobnosti/ponašanja zaposlenih, uključujući izradu ponuda i aneksa ugovora o radu,
 • Savetovanje i zastupanje u vezi zasnivanja radnih odnosa sa stranim državljanima, pribavljanja i produženja dozvola za boravak i radnih dozvola; savetovanje i zastupanje u vezi sa prestankom radnih odnosa stranih državljana upućenih od strane matičnog poslodavca na rad u Srbiju i domaćih državljana upućenih na rad u inostranstvo/secondment,
 • Savetovanje u oblasti kolektivnih radnih odnosa: učešće u pregovorima sa sindikatima u cilju zaključivanja kolektivnih ugovora i drugih vrsta sporazuma; pregovori sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih u slučaju kolektivnog radnog spora oko zaključenja/izmene ili primene kolektivnog ugovora; savetovanje u vezi prevencije industrijske akcije ili minimiziranja posledica iste,
 • Savetovanje u vezi sa prestankom radnog odnosa: identifikovanje optimalnog otkaznog razloga, savetovanje oko sprovođenja otkaznog postupka i uručenja akata zaposlenom, izrada kompletne dokumentacije u otkaznom postupku; učešće u delikatnim pregovorima sa zaposlenima; savetovanje i izrada kompleksnih sporazuma o prestanku radnog odnosa,
 • Savetovanje i zastupanje u rešavanju radnih odnosa u okviru restrukturiranja kompanija: savetovanje kod izbora najoptimalnijih načina rešavanja viškova zaposlenih, savetovanje u sprovođenju kompletnog postupka otpuštanja viška zaposlenih, savetovanje kod utvrđivanja optimalnih kriterijuma za utvrđivanje viška, pregovori sa sindikatima, zastupanje pred Nacionalnom službom za zapošljavanje, izrada svih akata potrebnih za zakonito rešavanje viška zaposlenih; savetovanje i izrada akata u vezi postupka outsourcing-a određenih aktivnosti i rešavanja radnih odnosa; savetovanje i izrada akata u rešavanju radnih odnosa u postupku domaćih i prekograničnih M&A i drugih promena poslodavca: pregovori sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih; savetovanje poslodavaca o optimalnim modalitetima rešavanja radnih odnosa u slučaju insolventnosti ili likvidacije,
 • Savetovanje i zastupanje klijenata u oblasti diskriminacije, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na radu,
 • Savetovanje klijenata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, učešće u pregovorima sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih, zastupanje pred inspekcijom rada, savetovanje po pitanjima profesionalnih oboljenja i povreda na radu, rešavanja statusa zaposlenog u slučaju nastupanja nesposobnosti za rad,
 • Zastupanje klijenata u individualnim i kolektivnim radnim sporovima pred sudovima i arbitražom, ili u postupku medijacije, mirenja i posredovanja, zastupanje pred Inspekcijom rada,
 • Savetovanje klijenata u oblasti zaštite podataka i prava na privatnost; delikatna pitanja praćenja rada zaposlenih, nadzora nad elektronskom i drugom komunikacijom, sankcionisanja ponašanja zaposlenih van radnog mesta; zastupanje klijenata u postupcima pred poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti i pred zaštitnikom građana; prekogranični transfer zaštićenih podataka,
 • Savetovanje i zastupanje klijenata u pogledu prava industrijske svojine stvorenim tokom trajanja radnog odnosa,
 • Savetovanje klijenata po pitanjima fiskalnih obaveza iz radnog odnosa i mogućnosti njihove zakonite optimizacije.

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top